Natura 2000

O szczególnych i wyjątkowych walorach lokalizacji naszego Małego Ogrodu Zoologicznego świadczyć może fakt, iż doliny rzeki Bystrzycy i Ciemięgi objętę zostały europejskim programem ochrony „Natura 2000”.

Obszary Natura 2000 są tworzone we wszystkich państwach Unii Europejskiej dla zachowania terenów o najwyższych walorach przyrodniczych. Włączenie obszaru do sieci jest potwierdzeniem jego europejskiej rangi. Ostoje Natura 2000 powoływane są w celu zachowania różnorodności biologicznej Europy, najrzadszych gatunków oraz ekosystemów charakterystycznych dla danych regionów geograficznych.

Obszar dolin Bystrzycy i Ciemięgi charakteryzuje się stromymi i wysokimi na kilkadziesiąt metrów zboczami stanowiącymi doskonałe punkty widokowe. Skarpy są pocięte wąwozami lessowymi. Odmienna budowa geologiczna południowych skarp (margle) spowodowała, że takie formy tam nie występują. Na dnie dolin rzecznych dominują użytkowane ekstensywnie łąki i grunty orne, miejscami urozmaicone przez starorzecza oraz płaty nadrzecznych zbiorowisk łęgowych. Pośród nich płyną dwie rzeki o naturalnych, meandrujących korytach. Ponad dolinami rzek znajduje się gęsta zabudowa wiejska.

W ostoi rosną liczne gatunki rzadkie i chronione. Wśród nich zagrożone wyginięciem, występujące na wilgotnych łąkach starodub łąkowy i goździk pyszny. Miłek wiosenny i kosaciec bezlistny swoje stanowiska mają na obszarach suchych, nasłonecznionych i na glebach obfitujących w wapń.

Na omawianym obszarze swoje siedliska mają także rzadkie zwierzęta. Wśród kręgowców najbardziej różnorodna jest awifauna. Swoje siedliska ma tutaj derkacz – gatunek zagrożony wyginięciem w skali globu. Gromada ssaków jest reprezentowana m.in. przez gatunki związane z wodami. Dość licznie występuję tutaj bóbr, o czym świadczą charakterystyczne zgryzy, oraz wydra. Stwierdzono także piskorza. Ryba ta preferuje wody wolnopłynące lub stojące z mulistym dnem. Podobne siedlisko upodobał sobie kumak nizinny. Spośród bezkręgowców na szczególną uwagę zasługuje modraszek adonis.

[nggallery id=16]